Обмен учебными материалами


Бірінші бақылауға арналған тестілер топтамасы+В) Педагогика-адамды тәрбиелеу туралы ғылым.

2.Педагогиканың философиядан бөлінуі қай ғалымның атымен байланысты:

+А) Ян Амос Каменский.

3. К.Д.Ушинскийдің негізгі шығармасын атаңыз:

+С) Педагогикалық антропология.

4. Педагогика оқулығын ең бірінші жазған кім?

+С) П.П. Блонский және А.П.Пинкевич.

5.Педагогиканың негізгі категориялары:

+А) Тәрбие ,оқыту, білім беру.

6.Тәрбие ұғымына анықтама бер.

+D) Тәрбие-тұлғаны қалыптастыруда мақсатқа бағытталған және ұйымдастырылған процесс.

7.Тәрбиенің кең көлемдегі әлеументтік мағынадағы түсінігі:

+В) Бұл аға ұрпақтың тәжрибесін кіші ұрпаққа беру.

8.Тар әлеументтік мағынада тәрбиелеуді қалай түсінеміз?

+А) Адамға белгілі бір білім, көзқарас, түсінік қалыптасу мақсатында әр түрлі инстуттардан бағытты әсер ету.

9.Оқыту категориясына анықтама бер?

+D) Арнайы үйымдастырылған оқытушылар мен оқушылар арасында мақсат қоятын және басқаратын біріккен процесс.

10.Білім берудің категорияларына анықтама бер:

+А) Оқытушы игерген білім, қабілеттілік, дағдылардың, ойлау әдістерінің жүйеленген көлемі.

11.Қалыптастыру деген не?

+С) Әр түрлі факторлардың әсерінен адамның әлеументтік ретінде қалыптасу процесс.

12.Даму дегеніміз не?

+В) Бұл адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгеру процесі және нәтижесі.

13.Педагогиканың негіздері не? +D) Философия.

14.Педагогика тарихы нені зерттейді ?

+А) Педагогикалық білімдер тарихын, тәрбие дамуын қоғамдық құбылыс ретінде зерттейді.

15.Жалпы педагогика қандай бөлімдерден тұрады?

+Е) Дидактиканың, тәрбие теориясының, мектеп танудың жалпы негіздері.

16.Мектепке дейінгі және мектеп педагогикасы қандай жүйені құрайды?

+А) Жас ерекшелік педагогикалық жүйесі.

17.Әлеуметтік педагогика жүйесі қандай салаларға бөлінеді?

+С) Жанұя педагогикасы және заң бұзушыларды қайта тәрбиелеу.

18.Жоғарғы мектеп педагогикасының пәні не?

+А) Жоғарғы оқу орны жағдайындағы оқу-тәрбие процесінің заңдылықтары.

19.Педагогиканың қай саласы керең және мылқауларды тәрбиелеумен айналысады?

+В) Сурдопегагогика

20.Соқырларды тәрбиелеу мен оқытумен педагогиканың қай саласы айналысады?

+Е)Тифлопедагогика.

21.Ақыл-ойы кемдерді оқыту мен тәрбиелеумен қандай педагогика айналысады?

+А) Олигофренопедагогика.

22.Профессиограмаға кірмейтіндер:

+Е) Толықтай мамандарды дайындауда приоритетті аусым

23.Анатомия мен физиология не үшін керек?

+А) Адамның биологиялық мәнін түсіну базасын құрау үшін.

24.Педагогиканың психологиямен байланысының қаншалықты маңызы бар?

+С) Педагогиканың әр бөлімі психологияның әр бөлімінен тірек табады.

25.Зерттеу әдістеріне не жатады?

+В) Обьективті шындықты тану тәсілдері мен жолдары зерттеу әдістері болып табылады.

26.Зерттеу мыналарға зиян келтірмеу үшін дұрыс ұйымдастырылуы керек:

+В) Денсаулық пен дамуға.

27.Таным теориясы –бұл:

+А) Зерттеліп отырған барлық құбылыстар мен процесстердің мәніне енетін жалпы әдістеме.

28.Дәстүрлі әдістерге не жатады?

+D) Бақылау, тәжірибелі зерттеу,әңгімелесу, мектеп құжаттарын анализдеу.

29.Бақылау дегеніміз не?

+С) Табиғи шарттағы процесс немесе құбылыс, зерттеліп тоырған обьектініарнайы ұйымдастырылған қабылдау.

30.Тәжірибелі зерттеу дегеніміз не?

+D) Жеке оқытушылардың, шығармашылық жұмыс істеуші педагогикалық ұжымның тәжірибесін зерттеу .

Загрузка...

31.Оқушы шығармашылығының жемісін зерттеу-бұл:

+В) Барлық оқу пәндері бойынша үй және сынып жұмыстарын жан-жақты жоспарланған түрде зерттеу.

32.Әңгіме не үшін керек?

+А) Адамдардың қатынасын, олардың сезімдері мен ниеттерін көрсету үшін.

33.Интервию алу не үшін керек?

+С) Көпшіліктің талқылауы үшін зерттеуші алдын-ала дайындалған сұрақтарға сүйенеді.

34.Эксперимент сөзі қайдан алынды?

+А) Латын сөзінен “ тәжірибе”,”сынақ” мағынасын береді.

35.Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекеті:

+А) Оқу-тәрбиелеу.

36.Эксперименттің түрлері:

+С) Табиғи және лабораториялық, тексеруші.

37.Педагогикалық табиғи эксперимент болып не табылады?

+В) Оқу-тәрбие процесінің бұзылуынсыз жасалған болжамды ғылыми ұйымдасқан тәжірибемен тексеру.

38.Эксперименттің қандай түрін лабораториялық деп атаймыз?

+В) Арнайы ұйымдастырылған, арнайы зерттеу жағдайы туындаған, құралдармен знрттеу.

39.Эксперименталды педагогиканың алғашқы ғалымдары:

+D) А.Ситорский, Эбингауз, Холл.

40.Тестілеу дегеніміз не?

+А) Мақсатқа бағытталған, зерттелушілерге талап ортақ, қатаң түрде бақылау жүргізу.

41. Анкеталау дегеніміз не?

+С) Арнайы сұрақтардың көмегімен көптеген материалдар жинақтаудан тұратын әдіс.

D) Барлық оқу пәндерін игеру білімін көтеру көрінісін беру.

Е) Зерттеу және қалыптасу моделі әдісі.

42.Сапа дегеніміз не?

А) Белгілердің көмегімен анықталатын, өлшем мен санға байланысты өлшемді анықтау.

В) Класс пен құбылыстардың сапасының болуын немесе жойылуынан арнайы сапаның шығуы.

+С) Зат нені көрсетеді, ол не болып табылатынын көрсететін қасиеттердің бірлігі.

D) Зерттелетін обьект жағдайының фактілік құрылуы.

Е) Заттарды бейнелеу көлемімен ашылатын дәстүрлі әдіс.

43. Сан нені анықтайды?

+А) Санмен, шамамен, өлшемді анықтайды.

В) Класс пен құбылыстардың сапасының болуын немесе жойылуынан арнайы сапаның шығуы.

С) Зерттелушінің мінездемесін сан және балл арқылы көрсету.

D) Заттарды бейнелеу көлемімен ашылатын дәстүрлі әдіс.

Е) Сан-қандайда бір класс обьектісінің атауын көрсетеді.

44.Статистикалық әдістің түрлері:

А) Сапа және сан.

+В) Тіркеу және рангілеу.

С) Интервалды шкала және қатынас шкаласы.

D) Есептеуші және эксперименталды.

Е) Алынған мәліметтерді өңдеу.

45.Меңгеру процесінің негізгі кезеңдері:

+А) Қабылдау, еске сақтау, қолдану, ұғыну.

В) Еске сақтау, ұғыну, түсіну, жалпылау.

С) Түсіну, қабылдау, ұғыну.

D) Білімді қолдану, практикада қолдануды еске сақтау.

Е) Проблеманы қою, гипотезаны дәлелдеу.

46.Жас ерекшелігіне байланысты жатқызуға болады:

+А) Мектепке дейінгі педагогика, жоғарғы мектеп педагогикасы, ересектер педагогикасы.

В) Сурдопедагогиканы, тифлопедагогиканы, олифренпедагогиканы.

С) Педагогика тарихын.

D) Салыстырмалы педагогиканы.

Е) Этнопедагогиканы.

47. Моделдеу не үшін қажет?

+А) Оқу материалының құрылымын оптимизациялау үшін.

В) Жеке сандар арасындағы арақашықты анықтау үшін.

С) Біржақты сапада берілетін ғылымнан құтылу.

D) Алғашқы әдебиеттерді зерттеу үшін.

Е) Барлық жинақталған мәліметтерді нақты жолдармен тарату.

48.Эвристикалық әдіс не үшін қажет?

А) Моделдер көмегімен есептеу мәселелерін шешу үшін.

+В) Жаңа теорияның құрылуы мен жаңа белгілердің табылуын топтау үшін.

С) Болжамды эмпирикалық тексеру мәселесін шешу үшін.

D) Оқу процесін жоспарлауды жақсарту үшін.

Е) Құбылыстың нақты сапасын шығару үшін.

49.Эксперименталды әдіс пайдаланылады:

А) Дамудың заңдары мен заңдылықтарын құру үшін.

В) Ғылымда болған жаңалықтар мен қоғамдағы өзгерістер туралы ақпаратты жеткізу үшін.

+С) Эмпирикалық тексеру мәселесін шешу үшін.

D) Оқу процесін жоспарлауды жақсарту үшін.

Е) Жаңа теорияның құрылуы мен жаңа белгілердің табылуын топтау үшін.

50.Педагогиканы математизациялау не үшін қажет?

А) Оқуды басқару мен құрау, анықтау үшін керек.

В) Моделдер көмегімен есептеу мәселелерін шешу үшін.

С) Мектеп құжаттарын зерттеу үшін.

+D) Ол тексерудің обьективті әдісін және біршама жақсы тілді бере отырып, қол жеткен нәрсеге қатаң бақылау жүргізеді.

Е) Эксперимент пен бақылауды өндеу үшін.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная